Miasto Lubin

Miejscowo?? Lubin jest ?ci?le zwi?zany z sektorem wydobywczym i przetw?rczym Lubin rudy miedzi, kt?rej najbogatsze z?o?a w Europie znajduj? si? w?a?nie pod tym miastem. Dlatego Lubin jest znany jako pr??nie rozwijaj?ca si? miejscowo??. W dodatku w lubi?skich kopalniach wydobywa si? r?wnie? w sporych ilo?ciach srebro oraz pozosta?e metale szlachetne.
Sektor wydobywczy, cho? rozbudowany tutaj do olbrzymiach wymiar?w, nie jest jedyn? miasto lubin sektorem gospodarczym w tym rejonie. W mie?cie jest r?wnie? lotnisko mi?dzynarodowe dla ?rednich samolot?w.Spore miasto rozwija?o si? powoli, bez modernizacji ulic i wytyczania g??wnych arterii. Oko?o 1860 r. powsta?a ul. Odrodzenia (dawniej Dworcowa) i nieznacznie wyprostowano o? na ulicy l Maja (dawniej Chojnowska). Dwie ulice by?y zabudowane domami i czynszowymi.Lubin to tak?e istotne miasto w Polskim sporcie. Posiada dru?yny pi?karskie (pi?ka no?na,r?czna,siatkowa) graj?ce w najwy?szej klasie rozgrywkowej w Polsce.